Српски 23 – 27.11.2020.

ОПШТИ ПОЈМОВИ О ЈЕЗИКУ – утврђивање

Одговоре напишите у свеску.

 1. Напиши назив науке о језику и сажето представи њен основни задатак.

  Назив науке о језику: ______________________________________________________.

  Основни задатак науке о језику: ___________________________________________________________

 2. Објасни продуктивност као битно својство језика.

  _______________________________________________________________________________________

 3. Ако језик прикажемо као структуру у којој се комбиновањем јединица нижег реда образују јединице вишег реда, указали смо на следеће битно својство језика.

  а) дислокацију (измештање);

  б) хијерархијску устројеност;

  в) преношење културним путем.

  (Заокружи слово испред тачног одговора.)

 4. У примеру читати – прочитати подвучен је један језички елемент. Заокружи слово испред његовог назива (1) и науке која се њиме бави (2).

  1) Назив језичког елемента:                

        а) слог      б) граматички наставак     в) творбени префикс

  2) Наука која се њиме бави:                

        а) лексикологија      б) творба речи     в) прозодија.

  5. Напиши називе језичких варијетета који настају одређеним типовима раслојавања језика:

  – територијално раслојавање                   ________________________________

  – социјално раслојавање                            ________________________________

  – функционално раслојавање                   ________________________________

  6. Убележи којим су функционалним стилом написани следећи искази:

  • Из реченог следи да интертекстуална понављања сама по себи не претпостављају циклично јединство.

  _____________________________________________________________________

  1. Дан се одваја од црвеног руба. Вечност је између двеју тишина разапета. Кад проговориш с оне стране, расипа се као с лептирових крила прах.                           __________________________________________________________  
  2. 7.  У следећим паровима речи и израза подвуци оне који спадају у нестандардне језичке варијетете:а) лебац хлеб     б) гајба – стан    в) с’ мојега сина с мојим сином    г) бити досадан  смарати

   Б. Заокружи слова испред примера у којима је нестандардни варијетет настао као резултат социјалног раслојавања.

   8. Ако је тврдња о књижевном (стандардном) језику тачна, напиши Т, а ако није, Н.а) Користи се на ограниченој територији.       ____

   б) Није обавезан у средствима јавног информисања (штампа, радио, телевизија). __

   в) Наддијалекатски је облик језика.    ____

   г) Не подудара се у потпуности ни са једним дијалектом.         ____

   д) Екавски и ијекавски изговор су равноправни.       ____

   9. Заокружи слова испред дијалеката који нису узети као основа српског књижевног језика.

   а) зетско-рашки                                                             б) шумадијско-војвођански

   в) западнохерцеговачкo-приморски                            г) источнохерцеговачки

10.  Означи тачне тврдње:

a) Глагољица је прво словенско писмо. ___
б) Словени су старословенски језик примили заједно са хришћанством. ____
в) Срби су у XIV веку писали повеље, уговоре и законе рускословенским језиком са елементима народног језика. ____
г) Срби су крајем XVIII века књижевна дела писали славеносрпским језиком. _____
д) Вук Караџић је први реформисао ћирилицу. ______

11. Којим је књижевним језиком писао Свети Сава?

а) старословенским
б)  српскословенским
в)  рускословенским
г)  славеносрпским

12.  „Мирослављево јеванђеље“ написано је на српскословенском језику и настало је у XII веку .

 Тачно
 Hетачно

Оставите одговор