Дневне архиве: 3. јуна 2020.

Електромагнетна индукција. Фарадејев закон. Ленцово правило

I1

Електромагнетна индукција

Преузми Word документ

 

Електричну струју увек прати појава магнетног поља – ове појаве су повезане.

Поставља се питање:

Да ли је могуће добити електричну струју помоћу магнета?

Енглески физичар Мајкл Фарадеј – успео 1831. године

faradej

Појава је откривена најпре у експерименту са гвозденим прстеном на коме су била два међусобно одвојена намотаја изоловане жице. Фарадеј је приметио да се струја у другом намотају јавља само када се укључује или искључује струја у првом намотају. Када се укључи струја (прекидач) у првом намотају у другом се индукује краткотрајна струја. Када се прекидач искључи поново се индукује краткотрајна струја али супротног смера него при укључивању. Док је струја у првом намотају стална у другом намотају нема струје.

Утврдио је да се струја индукује у намотају у који се увлачи или извлачи намагнетисана шипка.

Добијање електричне струје помоћу магнетног поља назива се електромагнетна индукција, а струја добијена на овај начин  индукована електрична струја.

 

Добијање индуковане електричне струје помоћу сталног магнета:

 • када се шипка увлачи у калем – казаљка амперметра скреће на једну страну
 • чим се прекине увлачење казаљка се врати на нулу
 • када се шипка извлачи казаљка скреће на другу страну

magnet-i-kalem

 • При увлачењу магнета јавља се електрична струја једног смера (казаљка се помера на једну страну)
 • При извлачењу магнета јавља се електрична струја другог смера (казаљка се помера на другу страну)
 • Чим се прекине кретање магнета, било да је магнет у калему или изван њега, струје нема.

Закључак:

Електрична струја се јавља-индукује при кретању магнета.

 

Исти ефекат може да се постигне ако магнет мирује, а калем се креће.

 

Уместо сталног магнета може да се користи завојница (калем) са струјом која се увлачи у други калем.

kalem-1

Индукована електрична струја може да се добије и када се соленоид не креће. Соленоид примарног кола се постави унутар соленоида секундарног кола. Када се укључи прекидач у примарном колу, у секундарном колу се добија краткотрајна електрична струја. Када се прекидач искључи индукује се опет електрична струја, али супротног смера.

kalem-2

У наведеним случајевима електрична струја добијена помоћу помоћу променљивог магнетног поља – променом флукса магнетног поља.

Ако се посматра затворени проводник онда свака промена  броја линија кроз површину коју ограничава овај проводник доводи до индукције струје. Значи, ако се кроз неки проводник мења флукс у њему се индукује струја.

 

На следећем примеру разматрићемо индуковање електричне струје у праволинијском проводнику.

 

Проводник померамо у хомогеном магнетном пољу потковичастог магнета и то нормално на правац линија магнетног поља. При томе галванометар региструје електричну струју кроз проводник. Смер струје зависи од смера померања проводника.

potkovica-1

Ако се магнет окрене за 1800, чиме се промени смер магнетног поља, смер индуковане електричне струје у проводнику биће супротан од претходног.

Закључак:

Смер индуковане електричне струје зависи:

 • од смера кретања проводника, односно од смера дејства силе;
 • од смера магнетног поља.

 

Слични ефекти могу да се добију и ако се:

 • магнет помера, а проводник мирује
 • уместо потковичастог магнета користи магнет у облику шипке
 • уместо сталног магнета користи електромагнет

 

 

Фарадејев закон

Преузми Word документ

При кретању проводника у хомогеном магнетном пољу у њему се индукује електромоторна сила.

\varepsilon_{i}=Blv

Посматрамо затворену правоугаону струјну контуру, чију једну страну представља покретни метални проводник.

faradejev-zakon

Метални проводник се  помера сталном брзином у хомогеном магнетном пољу. Због померања проводника мења се површина контуре кроз коју пролазе линије магнетног поља. За време \Delta t проводник се помери за \Delta s, па је брзина проводника:

v=\frac{\Delta s}{\Delta t}

\varepsilon_{i}=Bl\frac{\Delta s}{\Delta t}

површина: \Delta S=l\Delta s

\varepsilon_{i}=\frac{B\Delta S}{\Delta t}

промена магнетног флукса: \Delta \Phi =B\Delta S

\varepsilon_{i}=\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}

Према Ленцовом правилу, индукована електрична струја, односно индукована електромоторна сила има такав смер да се својим магнетним пољем супротставља појави која је изазива. Знак електромоторне силе је супротан знаку промене флукса, па је:

\varepsilon_{i}=-\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}

Индукована електромоторна сила бројно је једнака брзини промене магнетног флукса, а деловањем се супротставља узроку индукције.

Фарадејев закон у овом облику може да се примени и за затворену струјну контуру коју чини један намотај. Ако затворена струјна контура има n намотаја Фарадејев закон може да се напише у следећем облику:

\varepsilon_{i}=-n\frac{\Delta \Phi }{\Delta t}

Фарадајев закон је универзалан и не зависи од начина који су довели до промене флукса. До промене флукса долази због промене магнетне индукције (\Delta \Phi =\Delta B \cdot S) или због промене површине (\Delta \Phi =B\Delta \cdot S). Промена флукса може да настане кретањем магнета или  проводника са струјом у односу на неку затворену контуру, променом јачине струје у примарном колу, кретањем затворене контуре или променом облика те контуре у спољашњем магнетном пољу…

Ленцово правило

Оглед са алуминијумским прстеновима:

lencovo-pravilo-aluminijuski-prstenovi

Користе се два прстена, од којих је један отворен. Када се у затворени прстен увлачи магнет, прстен се удаљава, а када се магнет извлачи из прстена, прстен прати магнет. Отворени прстен се не помера ни кад се магнет увлачи, ни када се извлачи.

Закључак:

Померање прстена настаје због узајамног деловања магнета и прстена, односно због узајамног деловања њихових магнетних поља.

lencovo-pravilo

Магнетно поље прстена производи индукована струја у њему. При повећању магнетног флукса, магнетно поље магнета и магнетно поље прстена имају супротне смерове, па се одбијају. При смањењу магнетног флукса, магнетна поља имају исти смер, па се привлаче.

То указује да индукована струја у прстену у примерима има супротне смерове.

Ленцово правило:

Индукована електрична струја, односно индукована електромоторна сила има такав смер да се својим магнетним пољем супротставља појави која је изазива.

 

Пример: Посматрамо правоугаони рам, чија је једна страница покретни проводник. Површина обухваћена рамом је нормална на линије магнетног поља (на вектор индукције магнетног поља \overrightarrow{B})

У наведеном примеру се не јавља, као у претходним примерима, раздвајање и груписање наелектрисања на крајевима проводника. У овом случају покретни проводник је повезан са непокретним рамом, па кад се електрони крећу у покретном проводнику, крећу се и у непокретном, тако да кроз рам протиче струја. Покретни проводник се понаша као извор електромоторне силе – извор струје.

 

Пример 1: праволинијски проводник клизи удесно

lencovo-pravilo-2a

Флукс који је обухваћен рамом расте због повећања површине, па је:

\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}=\frac{B\Delta S}{\Delta t}> 0

Индуковано магнетно поље тежи да спречи пораст флукса магнетног поља, па су вектори \overrightarrow{B} и \overrightarrow{B_{i}} супротних смерова.

 

Пример 2: праволинијски проводник клизи улево

lencovo-pravilo-3a

Флукс који је обухваћен рамом расте због повећања површине, па је:

\frac{\Delta \Phi}{\Delta t}=\frac{B\Delta S}{\Delta t}< 0

Индуковано магнетно поље тежи да спречи опадање флукса магнетног поља, па су вектори \overrightarrow{B} и \overrightarrow{B_{i}} истог смера.

 

Смер индуковане струје у контури и смер вектора \overrightarrow{B_{i}}  се одређују правилом десне руке.

Када је \Delta \Phi > 0, индукована струја тежи,  да смањи магнетни флукс, а када је \Delta \Phi < 0, она тежи да га повећа. То значи да промена флукса  (\Delta \Phi) и индукована  електромоторна сила (\varepsilon) имају увек супротан знак.

 

Ленцово правило може да се објасни и применом закона одржања енергије:

Пошто се истоимени магнетни полови одбијају, при приближавању магнета морамо да вршимо рад против одбојне силе. При удаљавању магнета рад се врши против привлачне силе између разноимених полова магнета. Рад се (у оба случаја) претвара у енергију индуковане електричне струје у калему.

 

УСЛУЖИВАЊЕ, II-2

Молим ученике да најкасније до 5. јуна 2020. одговоре на следећа питања, како бих након тога дао предлог закључних оцена.

ПИТАЊА:

 1. Шта је вино?
 2. Наведите поделу вина према боји.
 3. Наведите поделу вина према количини шећера.
 4. Наведите поделу вина према квалитету.
 5. Наведите поделу вина према начину производње.
 6. Наведите 10  најпознатијих белих винских сорти грожђа.
 7. Наведите 10 најпознатијих црних (црвених) винских сорти грожђа.
 8. Шта су барикирана вина?
 9. Ко је сомелијер и која је његова улога?
 10. Набројите радне задатке сомелијера.
 11. Наведите четири основна типа бутељних боца у којима се чувају вина.
 12. Наведите које информације мора да садржи етикета вина.
 13. Које све радње подразумева услуживање вина?
 14. Објасните појам декантирање.
 15. Која вина се шамбрирају, а која фрапирају?
 16. Наведите температуре на којима би требало услуживати: а) бела сортна вина, б) црна (црвена) вина, в) десертна вина, г) пенушава вина.
 17. Шта је дегоржирање вина?
 18. Наведите основна правила везана за редослед услуживања различитих вина.
 19. Која вина се услужују уз јела од риба, ракова и шкољки, а која уз јела од дивљачи?
 20. Коју врсту вина препоручујемо уз посластице?

Напомена: Одговори на сва ова питања налазе се у вашим уџбеницима од стране 155. па на даље. Пишите читко и сликајте да се јасно види текст приликом читања.

Нуклеарне реакције. Фисија и фузија

II 5

Нуклеарне реакције

Преузми Word документ

Под нуклеарном реакцијом подразумева се процес при којем атомско језгро неког елемента интерагује са другим (обично лаким) језгрима, слободним неутронима или фотонима довољне енергије и при томе се трансформише у друго језгро или више језгара емитујући при томе честице или електромагнетно зрачење.

Ова интеракција се остварује под дејством нуклеарних сила, када се честица приближи језгру (на растојање реда 10-15m).

Ако при бомбардовању језгра честицама не долази ни до промене језгра, ни до промене честице, нити до стварања других језгара или емисије честица, такав процес се назива расејање. Расејање се у ужем смислу не сматра нуклеарном реакцијом, али се обично изучава у оквиру њих и шире посматрано спада у нуклеарне интеракције.

Најједноставнији тип нуклеарне реакције је онај при коме честице а интерагује са језгром Х, при чему се као резултат интеракције, образује језгро Y и лака честица b.

X+a\rightarrow Y+a

X(a,b)Y

Примери:

Прва вештачки изазвана трансформација једног хемијског елемента у други – Радерфорд 1919. године – доказ о постојању протона:

_{2}^{4}\alpha +_{7}^{14}N\rightarrow _{8}^{17}O+ _{1}^{1}p

Чедвиг 1932. године – доказао постојање протона:

_{2}^{4}\alpha +_{4}^{9}Be\rightarrow _{6}^{12}C+ _{0}^{1}n

Нуклеарне реакције могу да се одвијају и у две фазе, са образовањем сложеног (компаунд) језгра.

_{Z1}^{A1}X+a\rightarrow _{Z2}^{A2}Y\rightarrow _{Z3}^{A3}C+ b

Полазна језгро Х (мета) захвата упадну честицу a (пројектил) и прелази у сложено (компаунд) језгро – међустање Y. Сложено језгро се распада при чему ослобађа неке од честица (протон, неутрон, алфа, бета честице…) или емисијом гама кванта, а може и једних и других. Након тога сложено језгро прелази у језгро C.

Сложено језгро може да се распадне на различите начине. Различити путеви којима може да се одвија нуклеарна рекција називају се канали реакције. Којим ће каналом сложено језгро да се распадне зависи само од енергије побуђивања, а не зависи од начина његовог формирања.

За све нуклеарне рекације важе закони одржања: енергије, импулса, момента импулса, количине наелектрисања, броја нуклеона (ако не долази до образовања античестица)…

Енергија реакције или Q вредност реакције је разлика укупне енергије мировања честица које ступају у реакцију и укупне енергије мировања честица које настају у реакцији:

Q=m_{X}c^{2}+m_{a}c^{2}-m_{Y}c^{2}-m_{b}c^{2}

Ако је:

 • Q>0 у нуклеарној реакцији се ослобађа енергије – егзотермна реакција
 • Q<0 за одвијање нуклеарне реакције неопходно је улагање енергије – ендотермна реакција

За ендотермну реакцију постоји нека минимална енергија коју треба уложити да би дошло до реакције – праг реакције.

Нуклеарне реакције се могу класификовати и на основу пројектила који их изазивају и то:

 • нуклеарне реакције при малим енергијама (реда eV) – углавном се остварују под дејством неутрона
 • нуклеарне реакције при средњим енергијама (од неколико MeV) – дешавају се под дејством наелектрисаних честица (протони, алфа честице, деутерон) и гама фотона
 • нуклеарне реакције при високим енергијама (стотине и хиљаде MeV) – доводе до настајања честица које не постоје у слободном стању

Проучавање нуклеарних реакција имало је велику улогу у упознавању атомског језгра и нуклеарних процеса уопште.

Пример:

_{7}^{14}N+_{2}^{4}\alpha \rightarrow _{9}^{18}F\rightarrow \rightarrow _{8}^{17}O+ _{1}^{1}p

_{7}^{14}N(\alpha , p) _{8}^{17}O

Ослобађање огромне енергије:

 • трансформација 1g радијума (Ra) у олово (Pb) \rightarrow 0,5t каменог угља – ова енергија може да буде практично искоришћена, јер се процес трансформације одвија веома споро
 • трансформација 7g литијума (Li) у хелијум (He) \rightarrow 50t каменог угља – у овој реакцији се веома мали број језгара трансформише (вероватноћа – један од милион) што је са економског становишта неприхватљиво

Фисија и фузија

Разредни I 2, I 3 03.06.2020.

Поштовани ученици,

Имам једну информацију за вас :

Професор физичког Шопаловић Миломир ме је замолио да вас обавестим о оценама које ће вам бити закључене из Физичког :

Богдан Буљугић – 4

Душко Гукић – 5

Лазар Ђоновић – 3

Жељко Ђукановић – 4

Ања Жунић – 5

Урош Зечевић – 5

Софија Јовановић – 4

Милица Јоксић – 4

Душан Макањић – 5

Немања Марјановић – 3

Тамара Станић – 4

Јована Шуњић – 4

Вељко Благојевић – 4

Никола Благојевић – 4

Милена Дробњаковић – 4

Дамјан Ђуровић – 4

Слађана Жунић – 3

Лена Крејовић – 4

Урош Крсмановић – 4

Матеја Крушкоња – 5

Марко Лојаничић – 5

Ненад Маринковић – 5

Данијел Миловић – 4

Душан Новаковић – 4

Вељко Продановић – 4

Владимир Радовановић – 5

Ана Танасковић – 4

Такође је рекао да, ако некоме треба да се коригује оцена за успех, слободно може да  му се јави.

И даље се надам да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, разредни

Рачуноводство у трговини 11 Евиденција потраживања од купаца

Поштовани ученици

Замолила бих ученике овог одељења  да у наредном периоду  ,по достављању                        закључних оцена од стране предметних наставника,да  се изјасне да ли су задовољни           оценом. Уколико неко није задовољан обавезно да ми се јави пре 10.06. да би се                   направио списак  за одговарање у школи. У школи се одговара од 15.06-19.06. само за        оне што нису задовољни оценом.Колико  знам  за 4  предмета су познате оцене.                        Сада настављам са лекцијом од прошле недеље.  Аналитичка евиденција готових              производа води се у магацинској евиденцији и књиговодству готових производа.                  Синтетичка евиденција готових производа води се на синтетичком конту готових                производа.Магацинска евиденција је аналитичка евиденција  по врсти и количини.            Магацинска картица за евиденцију готових производа садржи исте колоне и податке         као и картица за евиденцију материјала.Значи имамо :  датум,темељница,улаз ,излаз и        стање.Књиговодство готових производа обухвата евиденцију по врсти,количини и              вредности.Најчешће се користи планска цена.Картица готових производа изгледа исто       као и картица материјала у  материјалном књиговодству. У књизи се налази пример за      аналитику  мушка одела и женске хаљине и извод из аналитичке евиденције готових            производа  .

Куварство

ПЕЧЕЊЕ

Hrskavo svinjsko pečenje koje se priprema na poseban način.

Potrebno je:

 • Komad svinjskog mesa sa kožom
 • krompir
 • prašak za pecivo
 • so
 • biber
 • svinjska mast

Priprema:

Komad svinjskog mesa sa kožicom izbodite nekim oštrim predmetom i isecite po dužini kožicu na kockice. Takođe sa druge strane zasecite meso malo.

Nakon toga uzmite parašak za pecivo i pospite po kožici pa utrljajte u meso. Potom ravnomerno utrljajte so, vodite računa da uđe i u meso i to isto uradite i sa druge strane. Tako usoljeno stavite u foliju i ostavite da stoji 24 sata.

Izvadite meso iz folije, prekrijte ga ubrusom da pokupite lepo višak vode sa korice. Potom premažite crvenom paprikom, biberom.

Isti postupak ponovite i sa druge strane. Ponovo malo posolite. Potom uzmite svinjsku mast, i to najbolje onu koja je sa dna, koja ima sitne mrvice od čvaraka, i utrljajte u meso sa obe strane.

Pročitajte i:  Napravite savršeno pečeno prase za novogodišnje praznike

Potom stavite još malo bibera i soli.

Krompir oljuštite i isecite na veća rebra. U tepsiju stavite žicu i meso stavite na žicu. Dodajre vodu i svinjsku mast.

Na kožu dodajte još malo masti. Stavite da se peče na najvišu temperaturu. Pecite 35 minuta uz povremeno okretanje. Nakon sat vremena izvadite meso iz tepsije, stavite krompir u masnoću koja se skupila u tepsiji i začinite krompire.

Preko njih vratite meso. Pecite još nekih pola sata. Ostavite da se ohladi i uživajte u fantastičnom ručku za celu porodicu.

Руски језик I 4 03.06.2020.

Поштовани ученици,

Данас нећемо радити ништа ново, него само хоћу да вам скренем пажњу на следеће :

Ја сам све ученике обавестио о оценама, које би могле да им буду закључене из руског језика. Још једном ћу овде поновити све оцене :

 1. Вукомановић Борис – 4
 2. Гордић Вељко – 3
 3. Дидановић Даница – 5
 4. Ивановић Марија – 5
 5. Јовановић Милена – 4
 6. Ковачевић Видоје – 5
 7. Кораћ Богдан – 3
 8. Крћа Сара – 5
 9. Лазовић Урош – 3
 10. Луковић Борисав – 2
 11. Марић Лазар – 4
 12. Милић Никола – 5
 13. Мудринић Вељко – 5
 14. Словић Никола – 4
 15. Трифуновић Тамара – 5
 16. Туцовић Вељко – 4

Већина ученика се јавила да се слажу са поменутим оценама, али нису баш сви.

Уколико нека има примедаба, нека се јави на e-mail ananonin@gmail.com што је пре могуће.

И даље се надам да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Енглески језик I4 -Checking into a hotel

Драги ученици,

погледајте следеће видео снимке. То је задатак за ову седмицу.

https://www.youtube.com/watch?v=N3pY2emvki4

https://www.youtube.com/watch?v=zKeIMFMlae0

https://www.youtube.com/watch?v=U2UDP1Wj6vk

https://www.youtube.com/watch?v=3I8-py8Eo3A

 

Енглески језик II4 – Checking into a hotel

Драги ученици,

погледајте следеће видео снимке. То је задатак за ову седмицу.

https://www.youtube.com/watch?v=N3pY2emvki4

https://www.youtube.com/watch?v=zKeIMFMlae0

https://www.youtube.com/watch?v=U2UDP1Wj6vk

https://www.youtube.com/watch?v=3I8-py8Eo3A