Дневне архиве: 2. октобра 2020.

Обука у виртуелном предузећу II1 Израда бизнис плана

Поштовани ученици

Претходних часова сам објаснила SWOT анализу  а она је увод за бизнис план.                         Бизнис план треба да има одговарајућу структуру:

-Резиме                                                                                                                                                             -Маркетинг план  (садржи локацију,карактеристике производа,цену,промоцију производа,продају конкуренцију)                                                                                                               -План производње обухвата:предмете рада-сировине,средства за рад,основна средства      -План организације и управљања-избор правне форме и организација служби (набавна,продајна ,финансијско- рачуноводствена)                                                                                 -Финансијски план је најзначајнији и најсложенији део бизнис плана.(Он показује финансијску оправданост уласка у бизнис).Садржи :биланс стања,биланс успеха биланс токова готовине рачун добитка и губитка.Сви ученици треба да ураде бизнис план.               Насловна страна :назив предузећа, адреса правна форма,колико радника је потребно да би се обављала делатност,којом делатношћу се бави ваше предузеће,циљеви вашег предузећа и расходи и приходи вашег предузећа.

Канцеларијско пословање II1 Припрема за контролну вежбу

Поштовани ученици

Пошто  се ближи провера знања из овог предмета , данас ћу само појаснити оно што смо радили. Значи у четвртак    08.10. 2020. радимо контролни из канцеларијског пословања.Прво смо вежбали CV  (образац за запошљавање) и деловодник.                                   Образац за запошљавање има следеће елементе:                                                                           -Лични подаци  (име,презиме,место и датум рођења,адреса)                                                           -Подаци о образовању (диплома средње школе,више образовање,факултет,средња               оцена)                                                                                                                                                              -Рад на рачунару (познавање програма: Word,   Excel,Internet i Power Point )                              -Jезици (први,други остали)                                                                                                                        -Претходна радна искуства  ,   хоби и неке ваше карактеристике                                                    Да би што боље појаснила ,шаљем вам образац у коме само пишете податке,што се тиче деловодника прошле недеље сам послала образац и примере ,то провежбајте.                                                                                                        Образац за запошљавање

Здравствена култура – Аерозагађење

Аерозагађење

Свака промена у нормалном саставу ваздуха која штети здрављу човека назива се аерозагађење.

Извори загађивања ваздуха  се према пореклу деле на:

 • Природне
 • Вештачке-антропогене (створене људском делатношћу)

У природне аерозагађиваче спадају: вулкани, олујни ветрови, земљотреси, космичка прашина, поленов прах.

Вештачки извори загађивања ваздуха (антропогени извори) настају као последица човекове активности. Они се деле на:

 • Непокретне (стационарне)
 • Покретне (мобилне)

Непокретни извори загађивања ваздуха :

 • Индустријски објекти
 • Термоелектране
 • Топлане
 • Енергане
 • Кућна ложишта

Покретни извори загађивања ваздуха:

 • Саобраћајна превозна средства и кућни апарати

Смог је врста аеро-загађења. Назив потиче од комбинације две енглеске речи smoke – дим и fog – магла. Јавља се у великим градовима, у јесен и зими, где постоји много аеро загађивача на релативно малом простору  (индустрија, котларнице, издувни гасови моторних возила, индивидуално грејање…). Недостатак ветра погоршава загађење.  Смог је нарочито опасан јер су честице аерозагађивача растворене у воденој пари (магли), па су врло малог пречника и лако доспевају у унутрашњост плућног ткива. Одговарајуће државне институције стално прате степен загађења и по потреби алармирају.

ЗАНИМЉИВОСТ: 

Смог у Лондону
Најтеже загађење везано за појаву смога је догађај који се десио почетком децембра 1952. године у Лондону, услед кога је умрло преко 1000 људи. Ниска температура, висок ваздушни притисак, висока влажност ваздуха и одсуство ветра, је условила да се повећа концентрација чађи и сумпор-диоксида . Видљивост се драстично смањила тако да је саобраћај морао да се обустави а људи су тешко налазили пут до куће. Већина становника је умрла услед болести плућа и срца (бронхитис, коронарне болести, миокардиодистрофија).

Препишите лекцију у свеске (осим занимљивости). Објашњење на часу уживо.

Владимир

Српски језик и књижевност,Мост на Жепи-Иво Андрић,II 4

1. U čemu se, po Andrićevom mišljenu, ogleda značaj mosta kao građevine?

2.Ko je bio Andrić?
3. Razmisli na koji način Ivo Andrić posmatra i doživljava mostove – kao građevine sa praktičnom ili estetskom svrhom? Razmisli i sama/sam kako ti vidiš i doživljavaš most. Postoji li neki most čijoj se lepoti ili značaju posebno diviš?

4. Uoči i izdvoj kompozicione celine u pripoveci „Most na Žepi“.

5. Odredite mesto i vreme dešavanja radnje u pripoveci „Most na Žepi“.

6. Objasni zbog čega je vezir Jusuf dopao u tamnicu.

7. Opiši njegovo tamnovanje. Šta zaokuplja njegove misli u vreme tamnovanja?

8. Kako vezir doživljava i objašnjava zlu sudbinu koja ga je zadesila (u tamnici)? Analiziraj i objasni promenu koja se dešava u njegoj duši i mislima.

9. Zbog čega je vezir odlučio da sagradi most?

10. Kako vezir pronalazi neimara?

11. Opiši neimara. Kakav je njegov odnos prema poslu kojim se bavi, a kakav prema meštanima i radnicima s kojima dolazi u dodir?

12. Kako izgleda neimarov odlazak iz Žepe nakon obavljenog posla?

13. Kakvu nam poruku o umetnosti i umetniku prenosi neimarov lik?

14. Nakon gradnje mosta i smrti neimara pripovedač u fokus naše pažnje ponovo dovodi vezira Jusufa. U kom trenutku se čitalac ponovo susreće sa vezirom?

15. Kako glasi vezirova deviza? Protumači je.

16. Zašto vezir odlučuje da most ostavi bez natpisa?

17. Do kakve mračne spoznaje o svetu i životu dolazi vezir? Analiziraj njegov stav.

18. Andrić pripovetku „Most na Žepi“ ipak ne završava pesimističnim tonom. Objasni funkciju epiloškog dela pripovetke.

19. Reši sledeće gramatičko pitanje, a potom njegov smisao pokušaj da povežeš sa simbolikom Andrićeve pripovetke „Most na Žepi“.

Kojim je od navedenih postupaka tvorbe dobijena imenica ZADUŽBINA:

a) prefiks ZA + osnova prideva DUŽAN + sufiks –BINA

b) prefiks ZA + osnova imenice DUŠA + sufiks –BINA

v) osnova glagola ZADUŽITI SE + sufiks –BINA

20. Šta znači turcizam VAKUF?

Организација набавке и продаје 2-1

Поштовани ученици,

у прилогу вам шаљем линк који се односи на наставне јединице Пословна писма и документа у вези са набавком и продајом.

Уз свако објашњење имате конкретан пример (упит, понуда, фактура), а испод тога по неколико примера за важбу. Ваш задатак је да урадите по ЈЕДАН пример за сваки документ. Ваше радове можете слати електронски на адресу k.lukovic@yahoo.com

https://korespondencija2.wordpress.com/2013/11/30/upit/

 

Muzička umetnost, Muzika srednjeg veka

Središta razvoja muzike su bili manastiri i crkve. U njima je mzika čuvana, tumačena i stvarana a bila je i veoma važan deo crkvenog obreda. Iz ranohrišćanske tradicije, razvijaju se vizantijska i gregorijanska umetnojst, koje imaju zajedničke korene ali različite puteve razvoja, nakon podele Rimskog carstva.

Za muziku Vizantije, karakterističan je grčki jezik i vokalnost. Gospod je bio slavljen najsavršenijim linstrumentom-ljudskim glasom a jednoglasje je shvaćeno kao nešto čemu treba težiti. Muzika je stvarana na osnovu melodijskih formula- uzora, koji su kanonizovani u OKTOIHU, odnosno osmoglasniku. Oktoih je zbirka crkvenih napeva koji se upotrebljavaju na nedeljnim službama tokom cele liturgijske godine.

Na Zapadu zbog različitih kulturnih uticaja, službe se odvijaju na različite načine, što je predstavljalo opasnost za duhovno jedinstvo crkve. Papa Grgur I Veliki napravio je izbor melodija koje će se pevati tokom cele liturgijske godine na čitavom prostoru Zapadne crkve i po njemu je to pevanje nazvano gregorijansko. Odlika gregorijanske tradicije jeste višeglasje a orgulje su postale pratečći instrument crkvenih horova u svim katoličkim crkvama

Narodna muzika je takođe bila popularna mada je crkva proganjala i zabranjivala narodne muzičare koji su iutovali od mesta do mesta i zabavljali publiku po sajmovima. Oni su ujedno bili i žongleri, krotitelji životinja, trgovci i akrobate.

Sa razvojem feudalizma u višem staležu se javlja interesovanje za muziku i poeziju. Njihova muzika ima uzor u narodnpj a najčešće teme su viteška ljubav, priroda, ratovi i scene iz pastirskog života. Pevane su uz pratnju laute i harfe

Енглески језик 9. час – IV3 – Grammar and vocabulary revision of Unit 6

Danas obnavljamo gradivo iz celog Unit 6 – i gramatiku i vokabular koji ćete imati za kontrolni zadatak 16.10. kada se vratite sa blok nastave.

Ovde možete preuzeti stranu 81 za vežbanje Gateway B1+ Unit 6 revision.

Gramatika:

 1. zadatak – Present Simple Passive: pretvorite rečenice iz aktiva u u pasiv.
 2. zadatak – Pasiv, ostala vremena: dopunite rečenice ispravnim pasivnim oblikom glagola iz zagrade.
 3. zadatak – dopunite rečenice ispravnim oblikom konstrukcije have something done

Vokabular:

 1. zadatak – dopunite nazive uređaja
 2. zadatak – dopunite tekst datim rečima
 3. izaberite ispravan predlog

Rešenja zadataka: Gateway B1+ Unit 6 revison AK

Osim ovih zadataka, za kontrolni pogledajte i obnovite gradivo iz svih lekcija koje su objavljene onlajn.

Ukoliko imate pitanja, pišite mi na email.

Pozdrav,

Ružica