Дневне архиве: 18. октобра 2020.

Припрема за контролни

1.а) Шта проучава физика? б)    Шта су физичке величине? в )   Које су основне физичке величине?

  1. Шта је мерење?
  2. По чему се разликују скаларне и векторске величине? Наведите по два примера ових величина.
  3. Каква је разлика између путање тела и пута?
  4. Дефинишите тренутну брзину.

Хемија: ГВОЖЂЕ

У свеску забележити основне појмове о елементу:

  • Налажење у природи (најважније руде),
  • Оксидационе бројеве гвожђа у једињењима,
  • Физичке особине
  • Хемијске особине и
  • Промена гвожђа.

За израду домаћег можете користити наведени линк https://onlinehemija.wordpress.com/2019/02/25/gvozde/  или уџбеник (104. страница)

 

Хемија: Хром и манган

О физичким и хемијским особинама хрома и мангана можете погледати на линку: https://rtsplaneta.rs/video/show/1362196/ или прочитати у вашем уџбенику. За домаћи: -Навести оксидационе бројеве хрома и мангана у једињењима

-Набројити најважнија једињења хрома и мангана, као и њихову примену у свакодневном животу

– Написати формулу калијум- перманганата и навести примену

(У свеску забележити основне појмове и урадити домаћи)

Хемија: Дисперзни системи и растворљивост

 

 Дисперзни системи

– Дисперзни системи: ДИСПЕРЗНА ФАЗА (супстанца која се расподељује) и                                                                        ДИСПЕРЗНО СРЕДСТВО (супстанца у којој се расподељује          дисперзна  фаза)

Подела према величини честице:

ГРУБО ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ ( суспензије и емулзије) -величина  честица дисперзне фазе је већа од 100 nm,

КОЛОИДНО ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ -величина  честица дисперзне фазе се креће oд 1-100 nm,-  и

МОЛЕКУЛСКОДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ  – (прави раствори)–величина  честица дисперзне фазе је мања од 1 nm,

-Прави раствори се састоје из растварача и растворене супстанце

-РАСТВОРЉИВОСТ (R) је број грама растворене супстанце у 100 g 

Наставна јединица се налази на 89. страници вашег уџбеника. можете погледати и предавање преко линка: https://www.youtube.com/watch?v=tD5Zd8iKnGg

За домаћи урадити у свеску следеће задатке:

1.  У 130 g засићеног раствора неке супстанце на одређеној температури налази се 91 g растварача. Израчунај растворљивост те супстанце

2. Израчунај растворљивост супстанце А, ако се у 75g воде на 20 степени раствара 36g   ове супстанце

3. Који фактори утичу на растворљивост неке супстанце?

( Задатке раде ученици који ове недеље прате наставу преко портала школе)

Урађене задатке послати на имејл: milena.nastavanadaljinu@gmail.com

Хемија: Електронска конфигурацијса

На претходним часовима смо се упознали са грађом атома ( атомско језгро и електронски омотач) и открили да је грађа електронског омотача сложена.

Електрони у омотачу су распоређени у седам енергетских нивоа (К, L, M, N, O, P i Q) или се означавају бројевима од 1-7.

Енергетски нивои су изграђени из 4 поднивоа (s, p, d i f).

Eнергетски поднивои се састоје од одређеног броја орбитала: орбитала је област простора око језгра где је највећа вероватноћа налажења електрона.

У једну орбиталу може стати највише два електрона али супротних спинова. Ово правило се назива Паулијев принцип искључења.

Како електрони попуњавају орбитале у енергетским нивоима,колико стаје у који енергетски ниво или подниво,објашњено у књизи на 34. страници вашег уџбеника или на линк: https://www.youtube.com/watch?v=VdZs76KmfTI

За домаћи:

  1. Набројте елементарне честице и наведите њихово наелектрисање и масу.

2. Одредите број протона, неутрона и електрона, као и распоред електрона по енергетским поднивоима: код натријума, калцијума, кисеоника, сумпора и литијума.

(Наставна јединица за недељу од 19.10. до 23.10.2020. године)