Дневне архиве: 22. октобра 2020.

Руски језик II 1, II 2 22.10.2020. „В России живут не только русские“ – нови текст

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Данас смо на првом и другом часу радили следећи текст – „В России живут не только русские“ („У Русији не живе само Руси“ – стр. 36 у вашим књигама).

Сада ћу вам поставити аудио – запис мог читања текста :

 

 

Надам се да је аудио – запис разумљив.

Сада ћу вас замолити да овај текст преслушате, ако треба и више пута.

Сада ћу вам написати неке речи, које би могле да вам буду неразумљиве. Такође имате и иза текста одељак „Пояснения к тексту“, који можете користити.

занимаясь бизнесом – ако се бавите бизнисом

помните – имајте у виду

имеете дело со страной – имате посла са земљом

славяне – Словени

однако – ипак

никому не удалось – никоме није пошло за руком

самый скромный – најскромнији

трудно сказать, так ли это – тешко је рећи да ли је баш тако

грузины – Грузијци

армяне – Јермени

латыши – Летонци

литовцы – Литванци

темноволосые кавказцы – тамнокоси Кавкасци

отличаются – разликују се

немного медлительные – мало успорени

прибалты – Балтички народи

если в посчитаете грузина армянином или наоборот – ако ви за Грузијца кажете да је Јерменин или обратно

довольно много – прилично много

мировая литература – светска књижевност

к этим представлениям едва ли можно что-нибудь прибавить – тешко да може нешто ново да се дода

любой – сваки

 

Надам се да су остале речи разумљиве.

Сада ћу вас замолити да овај текст читате, ако треба и више пута. После тога полако преводите овај текст уз помоћ речи које сам вам навео, као и уз помоћ одељка „Пояснения к тексту“.

Такође ћу вас замолити да ове непознате речи и изразе препишете у своје свеске.

Надам се да је све јасно.

Такође се надам да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Muzička kultura, Romantizam

19. vek je doba evropske ekspanzije, tehnološkog napretka industrijalizacije. Stanovništvo se udvostručilo i kulturna razmena je mnogo dinamičnija. U književnosti romantizam s eispoljuava kao negacija akademizma i ustaljenih normi a insistira se na subjektivnosti i originalnosti ideja. Romantičarske ideje se odnose na prirodu, bajkovite motive i idealizacijuljudskih odnsa i stanja duše. Preovladjuju ideje nacionalnog a preovladjuje programnost muzike. Intezivno se razvija klavirska muzika a medju izvođačima se izdvajaju Šopen, List, Šubert, Mendelson, Šuman…

Građansko vaspitanje,Pitanje verodostojnosti informacija, Radionica

NAZIV RADIONICE:
Deca u medijima
CILJ(EVI) RADIONICE:
• Uočavanje položaja dece u medijima, posebno na
TV
• Povećanje osetljivosti za prepoznavanje manipulaciije decom u medijima
Razmislite,
Kako informacije stižu do nas.
Navedite medije koje pratite: televizija, novine (štampani mediji), Internet i
zašto vam je važno da ih pratite

Медији у друштву: проблем објективности
o тачка гледишта и проблем објективности – приказивање видео-снимка истог
догађаја са три различите тачке гледишта, као повод за разговор о утицају избора
тачке гледишта на начин приказивања догађаја и о последицама тог избора за
медијску слику догађаја;
o друштвено функционисање медија – теоријска анализа друштвеног функционисања
медија као својеврсног филтера који посредује између догађаја и примаоца;
образлагање тезе да медији одржавају постојећу структуру друштвене моћи тиме
што је одражавају;
o апсолутна објективност као утопијски идеал – демонстрација и разговор с циљем да
се освести чињеница да достизање овог идеала подразумева укидање тачке
гледишта, што, иако је у принципу могуће, са становишта информисања нема
никаквог смисла;
o објективност као одговорност – разговор о одговорности појединца за селекцију
онога шта ће, како ће (с које тачке гледишта, са или без коментара, с каквим
коментаром, у ком контексту) и где/када (на почетку, у средини или на крају) нешто
приказати; преформулисање (често злоупотребљаваног) појма објективности у
одговорност појединца за селекције које прави; указивање на значај децентрације
као јединог механизма који отвара могућност приближавања идеалу објективности,
тј. одговорном информисању;
o селекције, објективност, одговорност – завршна вежба у којој учесници, на основу
списка актуелних (домаћих и светских) догађаја, припремају ТВ дневник који треба
да буде што објективнији. Учесници се деле у две “редакције”, с различитом
усмереношћу (нпр., једна добија инструкцију да буде благонаклона, а друга критична
према властима, или једна “лева” а друга “десна” итд.). Дневници се конципирају и
снимају одвојено, а затим заједно гледају и коментаришу,.

Građansko vaspitanje, Odnos države i građanskog društva (Radionica)

Vaša bliska rodbina živi u Pančevu, gradu sa razvijenom naftnom industrijom. Svi odrasli članovi vaše rodbine zaposleni su u Rafineriji nafte u
Pančevu. Skoro svaki dan se čujete telefonom. Oni
su očajni i preplašeni, jer su svakodnevno izloženi
delovanju opasnih materija za koje znaju da mogu
izazvati loše posledice po njihovo zdravlje. Ne znaju koliko loše, jer dobijaju protivurečne informacije i od medija i od organa vlasti. Ti si jedan savestan
GRAĐANIN/KA i ti…
Vaš zadatak je da odredite koja su prava vaših rođaka ugrožena, da pokušate da zaštitite ta njihova
prava, a da pri tom ne ugrozite neka druga (koja?)
i/ili prava nekih drugih ljudi. Budite najbolji mogući GRAĐANIN/KA.
Navedite koja prava su bila ugrožena i obaveze prekršene. Opišite postupak, iskaz, kao i osobine, znanja i veštine koji su mu potrebni da bi mogao tako
da postupa i govori.

GRAĐANI/KE:
• imaju znanja i svest o svojim pravima i odgovornostima
• deluju u situacijama u kojima su njima samima ili
nekom drugom prava ugrožena,
• ponašaju se tako da uvažavaju druge i ne krše
tuđa prava (tolerantno)
• budu spremni da se uvek informišu o javnim zbivanjima, važnim za život zajednice
• budu spremni da se udružuju sa drugima u cilju
zaštite prava i interesa, pojedinačnih i zajedničkih
• budu spremni da se angažuju na poboljšanju kvaliteta života u zajednici
• prate i kontrolišu načine i efekte vršenja vlasti
onih koje su za te poslove izabrali.

Историја уметности, Римска архитектура

Аквадукт је архитектонски израз за канал/ мост  који служи за спровођење воде са једног места на друго. Слични су вијадуктима, само што преко њих иде вода, а не пут или пруга. Ови лукови су били омогућени захваљујући римском  открићу бетона.

Терме су била јавна купатила у античком Риму. Већина римских градова је имала бар једну такву грађевину, које су биле центар јавног живота. Сви људи су имали слободан приступ на приредбу или у купатило – слободни људи, робови, жене, деца. Највећи део приватног живота проводио се на јавном месту. Купање није представљало само хигијену, него сложено задовољство, као код нас данас одлазак на плажу. То су били правоугаони базени, окружени холовима који су  декорисани колонадама стубова.

Колосеум, изворно назван „Флавијев амфитеатар“, је амфитеатар у Риму. Изграђен од бетона и песка,[1] он је највећи амфитеатар икад изграђен. Колосеум је лоциран непосредно источно од Римкског форума. Грађевина је коришћена у древном Риму као место за јавне спектакле. Ови спектакли су варирали од дуела гладијатора, гладијатора и животиња (медведи, крокодили, лавови итд.) до симулације историјских битака и егзекуција. Овај амфитеатар је карактеристича по комбинацији грчких стилова стубова који су застпљени следећим редом: на првом спрату: дорски, зати јонски и на трећем- коринтски стил.

Ликовно обликовање, Орнамент- фриз

Вама је добро познат овај ликовни мотив. На основу неколико следећих примера, наведите ми где све орнамент може бити заступљен? Одговoре пошаљите на likovnaumetnost@gmail.com

                                                                                                            

Eнглески језик 13. час – III4, III5- Dynamic and stative verbs

Današnji čas posvećen je glagolima goji izražavaju radnju i stanje. Po definiciji, glagoli su promenljiva vrsta reči koja izražava radnju, stanje i zbivanje. Cilj časa je da razumete razlike između glagola koji izražavaju radnju i stanje i ih ispravno koristite u gramatičkom smislu.

Prepišite sledeći teorijski deo u svesku:

Dynamic and stative verbs

Većina glagola u engleskom jeziku ima dinamičko značenje (izražavaju radnju) – work, go, cook, cut, put…Možete ih koristiti i u Simple i u Continuous vremenima prema pravilima upotrebe za ta vremena:

I usually go to school by bus but today I am going by car.

Međutim, glagoli koji izražvaju stanje (Stative verbs), uglavnom se koriste samo u Simple vremenima i tada se njihova upotreba ne poklapa sa tipičnim upotrebama za dato vreme.

I understand what you mean. (Razumem na šta misliš.)

Iako se ova rečenica odnosi na sadašnji momenat, pa bi zato trebalo da glagol understand bude stavljen u Present Continuous, on ostaje u Present Simple obliku zato što izražava stanje.

Glagoli stanja se generalno dele na sledeće grupe:

  • Verbs of sense/perception (glagoli koji se odnose na čula i percepciju : see, hear, smell, taste, feel, sound, look (izgledati)
  • Verbs expressing feelings and attitudes (glagoli koji opisuju osećanja i stavove): love, like, adore, admire, hate, dislike, detest, prefer, fit, want, wish, desire, appreciate, mind, care, hope
  • Verbs of thinking/menatal verbs, verbs of measure (glagoli koji se odnose na mentalna stanja, glagole mere):  believe, understand, know, remember, forget, need, think (have an opinion), agree, disagree, seem, appear, cost, suspect, suppose, expect, imagine, recognise, mean, matter, fit, weigh, measure
  • Verbs exressing possession (glagoli koji izražavaju pripadanje): have, own, possess, owe, belong to, consist of, involve, include, lack

Međutim, neki od glagola stanja imaju i drugačije značenje (označavaju i radnju) i tada se mogu koristiti u Continuous vremenima. Najčešći primeri takvih glagola su HAVE, THINK, SEE, MEAN…

  1. HAVE:    state meaning:            I have a book.  Ja imam knjigu .

(Ne možete reći I am having a book. )

dynamic meaning:     I am having coffee at the moment. (Trenutno pijem kafu.)

   2. THINK    state meaning:    I think this film is great!

Ja mislim/smatram da je ovaj film sjajan!

(Ne možete reći I am thinking this film is great.

dynamic meaning       I am thinking of buying a new mobile phone.

Razmišljam da kupim novi mobilni telefon.

3. SEE         state meaning             I see a lot of people in the park. Vidim mnogo ljudi u parku.

(Ne možete reći I am seeing a lot of people in the park.

dynamic menaing             I am seeing Anna tomorrow evening.

Nalazim se sa Anom sutra veće.

Ovakvih primera ima dosta i možete ih pogledati u sledećem dokumentu: Verbs That Can Be Both Active and Stative.

U udžbenicima uradite zadatake na strani 14  Focus 3 Unit 1 Dynamic and state verbs.

2. zadatak – slušajte i čitajte tekst o Džo Mek i odgovorite na pitanja 1-3.

3. zadatak – pročitajte kratko gramatičko objašnjenje vezano za glagole stanja.

4. zadatak – čitajte i slušajte Džoov intervju sa Anom. Da li podvučeni glagoli imaju dinamičko ili statično značenje? Obeležite ih sa D ili S.

5. zadatak – Dopunite intervju ispravnim sadašnjim vremenom glagola iz zagrade.

6. zadatak – pogledajte ponovo intervju i nađite 2 glagola koji imaju i dinamičko i statično značenje.

7. zadatak – dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.

Rešenja zadaka: Focus 3 D-S verbs answer key

 

 

Математика

После практичне наставе група која долази у школу ради први писмени задатак.Прва два задатка су из разломака,као што смо радили на контролном.Трећи задатак је из директне пропорције.Четврти је из обрнуте пропорције.Пети је рачун поделе и рачун мешања.Купите обавезно вежбанке.