Дневне архиве: 26. октобра 2020.

Руски језик III 4 26.10.2020. Писмени задатак

Поштовани ученици,

Настављамо са учењем на даљину ове школске године.

Ако се сећате, прошле недеље смо се договорили да ће ове недеље на часове руског језика доћи следећа група :

 1. Вучићевић Марко
 2. Ђокић Ђорђе
 3. Зечевић Јована
 4. Јанковић Светлана
 5. Јокић Мина
 6. Станковић Алекса
 7. Тадић Александра
 8. Томовић Тијана
 9. Чанчовић Бојана

 

А исте ове часове, али на даљину, данас треба да прате следећи ученици :

 1. Весовић Данило
 2. Жиловић Милица
 3. Јеремић Кристина
 4. Јолић Катарина
 5. Ковачевић Милош
 6. Кузељевић Оливера
 7. Радовић Милева
 8. Савичић Јована
 9. Шкодрић Никола
 10. Рибаћ Матија

Као што смо се раније договорили, група која је данас била у школи, радила је писмени задатак. За писмени су радили превод текста „Факты о Сербии“ („Чињенице о Србији“ – стр. 28 у вашим књигама) са руског на српски језик. Добили су одштампане реченице из текста и имали задатак да те реченице преведу на српски језик.

И урадили су писмени прилично добро.

Писмени нису радила 2 ученика :

 • Јокић Мина
 • Томовић Тијана

Та 2 ученика могу да дођу у следећи понедељак са другом групом да раде писмени.

А као што рекох, следећег понедељка, 02.11.2020. ће писмени радити она друга група :

 1. Весовић Данило
 2. Жиловић Милица
 3. Јеремић Кристина
 4. Јолић Катарина
 5. Ковачевић Милош
 6. Кузељевић Оливера
 7. Радовић Милева
 8. Савичић Јована
 9. Шкодрић Никола
 10. Рибаћ Матија

Надам се да је све јасно.

Надам се и да ћете сви бити здрави.

Поздрав,

Мирослав, добри професор руског

Принципи економије 2-1 Појам националне, личне и државне штедње; буџетски дефицит и буџетски суфицит

Наставна јединица:Појам националне, личне и државне штедње; буџетски дефицит и буџетски суфицит
ВАЖНО:Наслов и најважније једначине и појмове препишите у своје свеске!

Наставна јединица/лекција се у књигама налази на страни 48-50.

БДП се помоћу својих компоненти представља са следећом формулом/једначином:Y =C+I+G+NX
Претпостављамо да се ради о затвореној привреди где нема ни извоза ни увоза. tj: NX=0
Према једначини Y= C+I+G Тада се национална штедња може представити на следећи начин:

S=Y-C-G

где је: BDP – Y,потрошња; инвестиције (I),државна потрошња (G).
па следи даље: Y-C-G=I

Према следећој једначини штедња је једнака инвестицијама.

S=I
заменимо са Y-C-G=I добијамо:
S=Y-C-G
даљњ уводимо појам пореза који узима држава у једначину S= ( Y-T-C) +( T-C) где је
( Y-T-C) лична штедња
( T-G) јавна штедња

Лична штедња је доходак који домаћинствима преостаје након што плате порез и своју потрошњу.( Y-T-C) лична штедња

 

Јавна штедња је износ преко пореског прихода који преостаје држави након што плати своје издатке.( T-G) јавна штедња

Ако је ( T-G) < 0 држава има дефицит буџета. Буџетски дефицит – мањак пореских прихода у односу на државне издатке.

Ако је ( T-G) > 0 држава има суфицит буџета . Буџетски суфицит -вишак пореских прихода у односу на државне издатке.

Инвестиције представљају куповину новог капитала,позајмица од банке ради изградње нове куће или продаја акција фирме због зидања нове фабрике све то доприноси инвестицијама земље. Банке и остале финансијске институције чине једнакост између штедње и инвестиција изводљивом тако што омогућавају да штедња једне особе финансира инвестиције друге особе. Равнотежа на робно-новчаном тржишту се постиже када је штедња једнака инвестицијама.

Нето извоз у функцији бруто домаћег

производа (NX)

Он представља разлику измену извоза и увоза добара и услуга.

-У условима када извоз надмашује увоз, и нето извоз је позитиван (суфицит у спољнотрговинском билансу).

-У условима недостатака свежег капитала и савремене технологије, увоз надмашује извоз и као последица тога се јавља спољнотрговински дефицит.
Домаћи задатак : из књиге са стране 50. одговорите на питања иза лекције.

Свеску ми доносите на увид у петак 30.10.2020., када је усмена провера. Не заборавите да све појмове из лекција уписујете у ваше лексиконе .

Агенциjско и хотелијерско пословање 1-4 Блок Настава Женска пословна дотераност

Поштовани ученици , блок настава из предмета Агенцијско и хотелијерско пословање се, како вам је најављено реализује у кабинету Школе од 26-30.10.2020. по следећем распореду: 1. група долази 26-28.10.2020. г а 2.група од 29-30.10.2020. г. Сви ученици без обзира да ли долазе у школу или прате он лине наставу морају имати у својим свескама/Дневницима практичне наставе свих пет тема обрађених према упутству које вам излажм у наставку лекције.За реализацију часова блок наставе вам је НЕОПХОДНА СВЕСКА ФОРМАТ А3, ПРИБОР ЗА ПИСАЊЕ( ОЛОВКА, ГУМИЦА).
Наставне теме за ову недељу блока можете видети на план блок Октобра 26-30.10.2020.
Најпре је потребно да се ученици упознају са правилима понашања током реализације практичне наставе у блоку и професионалне праксе.Правила су следећа и саставни су део Дневника практичне наставе:
ОБАВЕЗЕ И ДУЖНОСТИ УЧЕНИКА НА ПРАКТИЧНОЈ НАСТАВИ, НАСТАВИ У БЛОКУ И ПРОФЕСИОНАЛНОЈ ПРАКСИ

Ученик је обавезан да на практичној настави, настави у блоку и професионалној пракси:
– Стиче знања, овладава вештинама и да по потреби поред програмских задатака обавља текуће послове и задатке;
– Долази прикладно одевен, то јест у униформи која је прописана на нивоу школе и да носи идентификациону картицу;
– Поштује дисциплину утврђену општим актима привредног друштва;
– Чува имовину и надокнади евентуалну штету коју проузрокује намерно или из крајње непажње;
– Редовно и на време долази и поштује договорено време за паузу и одлазак са праксе;
– Обавести ментора и предметног наставника да ће изостати са практичне наставе због болести или неког другог разлога и да те часове надокнади у договореном року;
– Свако изостајање са практичне наставе евидентира се у Књигу евиденције о оразовно-васпитном раду у средњој школи;
– Предметни наставник и одељењски старешина процењују оправданост одсуствовања;
– Приликом похађања практичне наставе, блок наставе и професионалне праксе, ученик треба да води редовно, уредно и ажурно дневник практичне наставе и да се придржава програмских задатака и упутстава;
– Обрађене наставне садржаје и конкретне радне задатке, ученик треба да доносе на часове вежби по договору са предметним наставником.
Ова наведена правила ћете сви добити и залепити у своје Дневнике пратктичне наставе на другој слободној страни када отворите свеску.
На првој страни кода отворите свеску пишете : назив школе: испод врсту евиденције , место и ваше име и презиме.ПОГЛЕДАЈТЕ СВИ ПРИМЕР ОВДЕ!1.страна Дневника практичне наставе
Где и како се евидентира наставна јединица која се обрађује: у Дневник практичне наставе ( свеска А3 коју сте донели са собом и претходно је припремили за писање: свака страница је оивичена лењиром и у заглављу уписујете редни број теме, назив наставне јединице и датум када се наставна јединица реализовала.Изглед старне Дневника где пишете садржај је овакав:заглавље старнице Дневника
Садржај Дневника практичне наставе се пише тако да одговорите на тему која вам је задата. То значи да наведете следеће:
* Шта сте радили?
* Како сте радили?
*Зашто ?
*Шта сте ново научили? Тако обрадите сваки сегмент теме која вам је задата за тај дан.
Пример:
Данас смо добиили упутства и прецизна правила како да се понашамо на практичној настави. Предметни наставник нам је објаснио свако правило и навео пример.Ако каснимо, потребно је да обавестимао ментора или наставника практичне наставе.Правила су нам представљена да бисмо се понашали у складу са дефинисаним критеријумима/правилима и да бисмо применили наведена правила.Правила понашања па наведете која су :Долази прикладно одевен, то јест у униформи која је прописана на нивоу школе и да носи идентификациону картицу;
– Поштује дисциплину утврђену општим актима привредног друштва;
– Чува имовину и надокнади евентуалну штету коју проузрокује намерно или из крајње непажње;

Teма за први и други дан блок наставе ( 26.10. и 27.10.2020.)је обрађена у склопу презентације/лекције коју ћете погледати на следећем линку:https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1662512/723/ss2-agencijsko-i-xotelijersko-poslovanje-1-cas-pojam-poslovne-doteranosti-muska-i-zenska-poslovna-doteranost-dres-kod
Записаћете у 1. ово горе наведено и описати женску и за сутра мушку пословну дотераност.
Питања ако имате пошаљите на е маил: jelicakuzeljevic@gmail.com или Вибер групу одељења.

Развој уметности у Грчкој. Најзначајнија остварења и водећи уметници. Уметност старог Рима.

Задатак: отворите презентацију у прилогу, изаберите једно уметничко дело и према узору на њега нацртајте своје ликовно решење. У прилогу напишите назив дела које сте изабрали, време настанка, димензије и материјал у коме је рађен.

 

АНТИЧКА ГРЧКА УМЕТНОСТ

Ликовна решења и прилог пошаљите на мејл: a.s.k.1988.ak@gmail.com

2. 11. (наредни понедељак), понесите своје завршене ликовне радове од почетка године у школу, научите да препознате најзначајније споменике и период коме припадају. Треба уписати прве оцене.

Eнглески језик 14. час – III5 – Dynamic and stative verbs – workbook exercises

Dragi učenici,

na današnjem času ćemo vežbati zadatke u vezi pravilne upotrebe glagola koji izražavaju stanje i radnju (stative and dynamic verbs).

Zadaci se nalaze u radnoj svesci na strani broj 10. Focus 3 WB p. 10

 1. zadatak – pročitajte rečenice i napišite H za navike/uobičajene radnje (habits/routines) ili N za ono što se dešava sada (now).
 2. zadatak – pročitajte razgovor i podvucite ispravne glagole.
 3. zadatak -pronađite i ispravite greške u pet od šest rečenica. Upotrebite skraćene oblike.
 4. zadatak – dopunite parove rečenica ispravnim oblikom glagola – Present Simple ili Prsent Continuous glagola koji su dati štampranim slovima.
 5. zadatak – dopunite blog glagolima iz zagrade u ispravnom vremenu – Present Simple ili Prsent Continuous.

Rešenja: Focus 3 – workbook Unit 0 answer key

Engleski jezik 17. čas – III1 – Present Perfect Continuous

Dragi učenici,

danas učimo novo glagolsko vreme koje nismo obrađivali u prethodnim razredima a to je Present Perfect Continuous. Evo konačno i nečeg što nismo do sada radili :-)))

PRESENT PERFECT CONTINUOUS (HAVE / HAS BEEN + infinitive + -ING)

Potvrdni oblik se gradi od pomoćnog glagola BE u Present Perfect obliku (HAVE BEEN ili HAS BEEN) i glavnog glagola kome se dodaje nastavak -ING na infinitiv.

for example:

singular:

 • I have been reading
 • You have been reading
 • He/ She / It has been reading.

plural:

 • We/ You / They have been reading.

Upitni oblik se dobija inverzijom (zamenom mesta) pomoćnog glagola HAVE ili HAS i subjekta:

 • Have I/you/we/they been reading?
 • Has he/she been reading?

Često upitne rečenice za ovo vreme počinju pitanjem How long….?

 • A: How long have you been waiting for me?
 • B: Well, I haven’t been waiting long.

(Koliko dugo me čekaš?           Pa, nisam te čekala dugo.

Odrični oblik se dobija dodavanjem odrične rečce NOT iza HAVE ili HAS:

I/you/we/they haven’t been reading.

She hasn’t been reading.

Upotreba:

 1. Koristi se kada pričamo o nezavršenoj radnji koja je počela u prošlosti i još uvek traje (tada se prevodi srpskim prezentom):
 • They have been travelling for hours. Oni putuju satima.

2. Koristi se da opiše radnju koja je duže trajala u prošlosti i nedavno se završila i može imati rezultat u sadašnjosti (tada se prevodi srpskim perfektom):

 • A: What have you been doing?   Šta si radio?
 • B: I’ve been watching a football match on TV.  Gledao sam fudbalsku utakmicu na TV-u.

VAŽNO: Glagoli stanja (npr. be, have, know, understand, itd.) se ne mogu koristiti u ovom vremenu već u Present Perfect Simple obliku:

I have known Anna for a long time. Poznajem Anu dugo vremena.

They have understood the lesson. Oni su razumeli lekciju.

She has been to Greece many times. Ona je bila u Grčkoj mnogo puta.

                                     Present Perfect Simple ili Present Perfect Continouos ? 

 1. Ova dva vremena se razlikuju po tome što Simple varijanta izražava nešto što je završeno (svršeni glagolski vid) a Continous izražava nešto što je trajalo i nije završeno (nesvršeni glagolski vid). Pogledajte sledeće primere:
 • She has painted her room.               Ona je okrečila svoju sobu.  (završeno je krečenje)
 • She has been painting her room.   Ona je krečila svoju sobu.   (ona je to radila duže vreme, ali još nije sve završila)

2. Kada hoćemo da kažemo da se nešto više puta desilo u prošlosti, koristimo Present Perfect Simple a ne Present Perfect Continuous:

Anna has seen that film many times.    Ana je gledala taj film mnogo puta.

3. Kod glagola LIVE i WORK možete koristiti oba ova glagolska vremena da izrazite da je situacija počela u prošlosti i da još uvek traje:

 • I have lived (have been living) here all my life.          Živim ovde ceo život.
 • He has worked (has been working) in this bank for 15 years.       On radi u ovoj banci 15 godina.

Ipak, kada želite da akcenat stavite na trajanje radnje, koristite Present Perfect Continous.

I have been studying English since the age of 7 .            Učim engleski od 7. godine.

4. Za pitanja koja počinju How many…? (Koliko…?) obično koristimo Present Perfect Simple.

 • A: How many emails have you written so far?  Koliko se email poruka napisala do sada?
 • B: I have written 10 emails since this morning.  Napisala sam 10 email poruka od jutros.

                                                                ******************

Nakon što prepišete predavanje dato iznad u sveske, uradite zadatke u udžbeniku na strani 18 koju možete preuzeti ovde: Focus 3 page 18 Present Perfect Continouos.

 1. zadatak – pogledajte 2 različite verzije čuvene slike Mona Liza i odgovorite na pitanja 1. Koja verzija vam se najviše sviđa i zašto? 2. Šta znate o originalnoj slici?
 2. zadatak – pročitajte tekst o pravoj Mona Lizi. Zašto kustos (curator) misli da se ona smeši?
 3. zadatak – pročitajte Grammar focus da se još jednom podsetite pravila vezanih za Present Perfect Continuous.
 4. zadatak – dopunite razgovor tako što ćete glagole iz zagrade staviti u Present Perfect Continous.
 5. zadatak – Upotrebite Present Perfect Simple ili Present Perfect Continous da dopunite rečenice i prilošku odredbu za vreme tako da rečenice budu tačne za vas.
 6. zadatak – napišite upitne rečenice koje počinju sa HOW LONG…? za rečenice iz 5. zadatka.
 7. zadatak – zaokružite ispravna glagolska vremena.
 8. zadatak – napišite pitanja sa How long…? ili How many…? i ispravnim glagolskim vremenom.

Rešenja zadataka: Focus 3 Present Perfect Continuous – answer key

Здравствена култура; Земљиште

Земљиште, значај, загађење

Земљиште представља површински слој Земљине коре.  Површинско земљиште је огромна лабораторија у којој се непрекидно одвијају најразличитији процеси распадања материјала.

Здраво (хигијенски повољно)  је земљиште у које лако продире ваздух и вода , а подземне воде су испод 2метра. Каменита,шљунковита и песковита земљишта су здрава земљишта. Нездраво је земљиште влажно,у близини ниских и плавних обала река , оно које је служило за укопавање смећа , лешева и других органских материја пре истека времена потребног за минерализацију.

Земљиште је врло важно, јер се у њему завршава ланац кружења материје у природи (односно ланац исхране). У земљишту живе сапрофитни микроорганизми, који разлажу остатке угинулих биљака и животиња. Када их разложе на неорганске материје, а те материје биљке користе за раст и развој.

 

Агенцијско и хотелијерско пословање I-4 Пословна дотераност

Наставна јединица : ЖЕНСКА И МУШКА ПОСЛОВНА ДОТЕРАНОСТ
Одећа и изглед
„Одело чини човека“
Одувек је познато да начин на који се облачите, без обзира да ли сте мушкарац или жена има огроман утицај на Ваше сампоуздање и на то како се људи односе према вама. Када мушарац или жена изгледају добро, то увећава пословне ефекте изнад очекивања. Сви ми реагујемо макар и подсвесно, на изглед људи са којима контактирамо.
Експериментисање у одевању треба оставити за време када се не ради. Постоје правила која се односе на све елементе гардеробе пословног света, без обзира да ли се ради о обући или украсним предметима: склад боја, једноставност, неупадљивост, одмереност, умереност.

Женска пословна дотераност
„Ако је жена лоше обучена, примећујете одећу,
али ако је беспрекорно обучена- приметићете жену“
Koko Šanel
Дужина сукње треба да буде умерена. Без обзира да ли се носе кратке или дуге сукње. Сукња треба да је најкраће 5цм. изнад колене или дужа. Обућа на радном месту треба да буде чиста, удобна и елегантна. Препоручују се потпетице или ниске, зими затворене ципеле, а лети лака обућа али са затвореним прстима. На радном месту није дозвољено носити фармарке и уопште џинс, хеланке, одећу дубоког изреза спреда и позади. Накит треба користити са мером. Претерано прстење и наруквице, ланци и минђуше, одају неукус и не укалпају се у пословни амбијент. Шминка се препоручује са одређеном дозом мере, уз избегавање јарких и тамних тонова и превише јаких и дугих линија око очију.
Препоручују се благи парфеми.
Мушка пословна дотераност
Концепт одевања мушкараца подразумева ношење одела и кравате у свакој пословној прилици. Препоручује се пословна одела, као и комбинација сакоа и панталона мирних боја. У периодима високих температура, на радном месту је дозвољено ношење кошуље кратких рукава, али је кравата и тада обавезна. Сако је при руци и треба га обуци пре него што гост/туриста уђе у канцеларију. Кошуља мора бити уредно закопчана.
Пожељне су тамне боје обуће и чарапа. У летњим месецима су дозвољени светлија обућа и чарапе. Чарапе морају да буду по боји и стилу у скалду са панталонама и ципелама, морају покривати део ципела и панталона.
Коса код мушкараца треба увек да буде чиста и уредно подшишана. Није пожељна екстравагантна фризура. Лице треба да је неговано и свеже избријано. Дозвољено је неговање браде и бркова. Обавезна је употреба дезодоранса, а препоручује се и употреба мушких лосиона.
Поштованни ученици, прочитајте и научите текст о пословној дотераности. Домаћи задатак: пронађите на Интернету слику као пример диобре женске и мушке пословне дотераности и прокоментаришите изглед у пословном смислу. Одговор запишите у своју свеску.

Српски језик и књижевност 19 -23.10.2020.

Ове седмице група која долази у школу има писмени задатак, а  група која прати онлајн наставу наставља градиво.

Јесење вече

Антун Густав Матош (1873-1913) почео је да се бави поезијом доста касно, тек око 1906. године, док је пре тога био познатији као књижевни критичар, путописац и фељтониста. Матошев велики узор у књижевности био је Шарл Бодлер, о коме је писао и критичке чланке, а од кога је преузео и неке од значајнијих стваралачких особина: поштовање строгоће књижевних облика (нарочито форме сонета); смисао за музикалност стиха; осећај за синестезију и др. Као доминатни мотиви на почетку Матошевог књижевног стваралаштва јављају се љубав и цвет. Затим, честа појава смрти, суморност и баладичност као претежна осећања у његовим стиховима. Међу његове најбоље љубавне песме спадају: Самотна љубав, Дјевојчици место играчке, Утјеха косе.

 • Изражајно прочитајте песму Јесење вече.

Одредите тематику песме „Јесење вече“. Какве асоцијације и утиске у вама изазива насловна синтагма? Утврдите какав је гласовни склоп насловне синтагме. Какав утисак у нама изазива асонанца у насловној њој?

Тема песме Јесње вече свакако је, како и сам наслов каже, пејзаж јесење вечери. Насловна синтагма у ученицима најчешће изазива негативне утиске – јесен, која нас упућује на суморна осећања, на кишу и хладноћу,  и вече које нам сугерише својеврсно гашење, мрак и мртвило. Необичност у насловној синтагми представља и сам гласновни склоп. Наиме, од десет гласова који је сачињавају, пет је вокала, и то исти вокал „е“. У питању је фигура звучања која се назива асонанца, а која у нама оставља утисак монотоности.

 • Опишите како је приказан пејзаж у првој строфи. Уочите да ли постоји опозиције горе – доле у опису пејзажа? Обратите пажњу на распоред речи у првом дистиху. Уочите необичност у односу на природан језички осећај. Шта је у уметничком смислу постогнуто инверзијом?Која реч нарочито скреће вашу пажњу у првој строфи. Објасните експресивност речи монотоно. Какав утисак у вама изазива слика жуте реке по којој плутају голе гране. Како ова слика употпуњује општу утисак.

Атмосфера која нам је сугерисана насловом, само је потврђена првом строфом, која приказује да су горе облаци, а доле сене, према томе изостаје опозиција горе-доле, јер праве супротстављености нема.  Ученици уочавају да песма почиње објектом (оловне и тешке снове), те да следи предикат (снивају), а субјекат је померен на почетак другог стиха (облаци). Ученике подсећам на сличну ситуаицију коју смо имали у песми „Јабланови“ Ј. Дучића. Лирски субјекат наиме најпре изазива у нама утисак (визуелни) и одлаже тренутак када се сусрећемо са субјектом реченице. Обртање редоследа речи изазива необичан језички утисак и чини да нашу пажњу више усмернимо на сваки реченични члан појединачно.

У првој строфи наглашена је реч монотоно. Гласовни склоп показује да је у питању стилска фигура која се зове асонанца (понављање вокала о). Реч монотоно је експресивна, зато што својим звучањем одражава и своје значење. Најзад, слика жуте реке  изазива негативан утисак, јер само плавичасто-модра река делује као река у којој би они радо запливали. Жута река упућује нас на прљавштину и муљ. Голе гране су мртве гране, те се сликом жуте реке и голих грана употпуњује свеошти утисак мртвила и суморности.

Обратите пажњу на другу строфу. Уочите којим описима се придужава и допуњује сумрачна и влажна амотсфера из претхдне строфе. Запазите како је у овој строфи приказан залазак сунца. Каква осећања у вама изазива такав опис? Повежите умирање сунца са доминатном црном бојом завршног стиха. Какава је симболика врана у народној традицији?

У другој строфи проширује се опис пејзажа из претходне и на известан начин развија и допуњује. Наиме, мокре њиве и магла допуњавају утисак хладноће и влажости из претходне строфе, а тамне нијансе које доминирају заокружују беживотну представу пејзажа. Залазак сунца, којим је имплицирана црвена боја (која одудара од опште атмосфере) приказан је као умирање сунца у ранама. Овако интониран опис у читаоцу изазива негативна осећања и доноси слутњу нечег злокобног. Тај утисак појачава доминатна црна боја из последње строфе, а најзад и помињање врана, које се традиционално сматрају весницима несреће.

 • Запазите која реченица у првој терцини сажима атмосферу и пејзаж описан у претходне две строфе. Протумачите какву промену уносе „цесте“ и „људски немири“ у опису овог пејзажа. Какав утисак на вас оставља фотографија пута који се губи у даљини (ученицима по потреби професор може показати такву једну фотографију)? Објасните зашто су људски немири смештени негде у даљини пута који нестаје?

Прва терцина почиње реченицом која на одличан начин сажима све што је речено у претходне две строфе – све је мрачно, хладно. Међутим, прва терцина нарушва опис природе која је хладна, суморна и лишена живота. Помињањем путева и људских немира, посредно је у опис уведен и човек. Пут који нестаје изазива врло позитивна осећања (нарочито када им се покаже фотографија) – сугерише им пространства, слободу, неизвесност, бег и сл. С тим у вези, у песми су и људски немири нагде у даљини пута који нестаје, зато што су они ти који људе покрећу и терају на одлазак или бег.

 • Шта се издваја у последњој терцини? Које се све особине, директно и индиректно везују за представу јаблана. Упоредите песничку слику са краја песме са претходним строфама. Објасните зашто је усамљеност и гордост јаблана представљена поређењем.

У последњој строфи издваја се слика јаблана. У слици општег сивила, мртвила и таме које доминирају у песми, у последњој строфи појављује се сасвим контрастни мотив јаблана који се својом лепотом, живошћу, висином издваја у сваком смислу. Јаблан упечатљиво одудара од атмосфере у којој се налази, због чега му се приписује још једна особина – гордост (али она нема негативан предзнак). На крају песме, гордост јаблана и његова издвојеност дочаране су и поређењмем са човеком, и то са човеком који је осамљен. У општем мртвилу он шапће о животу, због чега се ова песма завршава са израженом вером у живот.

Ернест Хемингвеј: „Старац и море“

 • Ернест Хемингвеј (1899 – 1961). Био је оригинална и занимљива личност. Радећи као новинар, открио је свој списатељски дар и писање је постало његов животни позив. Страсно је волео лов и риболов. Много је путовао и са собом свуда носио три ствари: пушку, удицу и писаћу машину.
 • Као ратни дописник, али и борац био је свуда где се ратовало: у Првом и Другом светском рату, грчко-турском рату, шпанском грађанском рату. Волео је интензиван живот који је подразумевао путовања, лов, кориду, пиће, жене. Такав темпо живота створио је богату грађу за његова дела. Када је његово челично здравље почело да попушта, извршио је самоубиство ловачком пушком.
 • Био је представник „ изгубљене генерације”, генерације која је преживела страхоте рата и из њега понела разочарања у идеале, физичке и душевне ожиљке. Доживљава велику популарност, чему доприноси и екранизација романа „За ким звона звоне”.
 • Добитник је Пулицерове награде за књижевност, а 1961. године добио је и Нобелову награду.

Најзначајнија дела: Сунце се поново рађа, Збогом оружје, Зелени брегови Килиманџара,  Имати и немати, За ким звона звоне, Старац и море.

 

Лик старца:

на њему је све, осим очију, изгледало старо, а очи су му биле боје мора и сијале ведро и непобедиво!

Сантајаго: Ја сам необичан старац.

Солилоквиј

Роман лика

САНТЈАГО МАНОЛИНО РИБА ДРУШТВО
Старац, рибар; самоћа,

сиромаштво, беда, клонулост виталних снага, верник, salao;

искуство, нада, вештине, упорност, одлучност, издржљивост, вера у себе; поштује и дечака, и рибу, и море.

Дечак, рибар;

поштује старца, захвалан му је на знању и диви се његовом мајсторству.

Сантјага сматра за учитеља.

 

Циљ

Непријатељ и пријатељ

Супарник

Противник који је достојан поштовања

Снага, издржљивост, борба за живот

Равнодушно на старчеву животну ситуацију.

 

Свако гледа своја посла.

 

Прочитајте пажљиво лектиру, а на неком од следећих часова биће провера прочитаности.

Припрема за тест творба речи

Једна група ради тест 2.11.2020,  а друга следеће седмице.

Вежбање:

 1. Поред изведенице напиши И, а поред сложенице С.

а) руководити,    б) тридесет,       в) убрзање,                г) правилност

д) острвце,         ђ) светлоплав,        е) кривотворити,          ж) дрворед.

2. У следећој реченици подвуци речи настале префиксацијом.

б) Ко се дима не надими, тај се ватре не нагреја.

3.У наведеним низовим подвуци по једну реч која није настала комбинованом творбом.

а) узглавље, укосница, узгорица, уздица, узданица, узречица;

б) Црногорац, Новопазарац, Новосађанин, Пожаревљанин, Мокрогорац.

Подсетимо се:

У грађењу речи могу да учествују[2]:

 • корен речи, као најмањи значењски део, носилац је основног значења речи
 • основа за даљу творбу речи
 • суфикси, односно наставци за творбу речи
 • префикси, односно творбене морфеме се додају на почетак речи

Према свом постанку, све речи се могу поделити на:

 • просте речи — ако нису настале од других речи нити могу да се раставе на мање делове који би имали значењску или обличку везу са другим речима. То су немотивисане речи и њихови гласовни скупови који не садрже друге речи, нису у вези материјом. Служе за грађење других речи.
 • изведене речи су мотивисане речи које у себи садрже основе других речи и могу се довести у везу с предметом или предметима које означавају. Настају додавањем суфикса.
 • сложене речи су мотивисане речи које у себи садрже основе других речи и могу се довести у везу с предметом или предметима које означавају. Настају додавањем префикса на основу или спајањем две или више речи.
 • Изведене и сложене речи, заједно са кореном речи од које су постале, чине „породицу речи“. На пример:
  • родродбина, родитељ, родити, породилиште, народрођендан

НАЧИНИ ГРАЂЕЊА (ТВОРБЕ) РЕЧИ

 • Извођење или деривација речи врши се додавањем наставака, односно суфикса на творбену основу. Речи које настају извођењем речи називају се изведене речи или изведенице. Додавање наставака извођењем, реч може да добије ново значење, које је везано за творбену основу, а новонастала реч може да припада истој или сасвим другој врсти речи.
 • Начин грађења речи при којем се од префикса и целе речи испред које се додаје добија нова реч назива се префиксација. Примери: међуспрат, надреализам, неистина,  долетети, завирити, избацити, искочити…

 

 • Префиксоиди су морфеме најчешће грчког и латинског порекла, које долазе на почетак творенице, као и префикси и не могу се јављати самостално: аерозагађење, аутопортрет, макроплан, геоцентричан, електромотор, етнологија, микрофилм, фотокопија…

 • Суфиксоиди су морфеме грчког ( и ређе латинског) порекла, које долазе на крај творенице. Зову се суфиксоиди зато што су везане морфеме, као и остали суфикси, али ипак имају и самостално значење (суфикс –лог означава човека који говори о нечему или је стручњак за нешто).

 • лог физиолог, социолог, биолог

 • фон микрофон, грамофон, ксилофон

 • скоп микросоп, калеидоскоп, перископ

 • фоб ксенофоб, англофоб, хомофоб

 • тека библиотека, кинотека, дискотека

 • дром хиподром, аеродром, космодром

 • бус аутобус, минибус, тролејбус

Начин грађења при којем се од две речи добија нова реч назива се слагање (композиција) (романописац, рођендан, Београд). Речи настале слагањем називају се сложенице.

Комбинована творба је начин грађења речи при којем нова реч настаје истовремено слагањем или префиксацијом и извођењем (раноранилац, понедељак, тромесечје и поглавље).

Начин грађења речи при којем једна врста речи прелази у другу без промене облика, назива се творба претварањем (млада, Мила, Енглеска).