Архиве аутора: Милена Јоксимовић

Хемија: Електролити

Драги ученици,

Погледајте линк, забележите у ваше свеске кључне речи и на распусту се одморите без домаћих задатака. Заслужили сте одмор после ових напорних недеља.

 

Поздрављам вас и хвала на сарадњи!

Хемија: Елементи15.групе П.С. – Азот и фосфор

Драги ученици,

Пошто сте од сутра на распусту, нећу вас оптерећивати домаћим задацима, али се надам да ћете погледати предавања о азоту и фосфору и забележити у свеске кључне речи и појмове.

АЗОТ:

ФОСФОР

Срећан распуст!

Хемија: Дисперзни системи.Растворљивост

 

Драги ученици,

Пошто је ово последњи час у првом полугодишту, надам се да ћете преписати у вашу свеску кратак садржај лекције и поновити лекцију на почетку другог полугодишта.

ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ

– Дисперзни системи: ДИСПЕРЗНА ФАЗА (супстанца која се расподељује) и                                                                        ДИСПЕРЗНО СРЕДСТВО (супстанца у којој се расподељује дисперзна                                             фаза)

Подела према величини честице:

ГРУБО ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ ( суспензије и емулзије) -величина  честица дисперзне фазе је већа од 100 nm,

КОЛОИДНО ДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ -величина  честица дисперзне фазе се креће oд 1-100 nm,-  и

МОЛЕКУЛСКОДИСПЕРЗНИ СИСТЕМИ  – (прави раствори)–величина  честица дисперзне фазе је мања од 1 nm,

-Прави раствори се састоје из растварача и растворене супстанце

-РАСТВОРЉИВОСТ (R) је број грама растворене супстанце у 100 g растварача

Наставна јединица се налази на 89. страници вашег уџбеника. можете погледати и предавање преко линка:

Срећан распуст и видимо се у другом полугодишту!

 

Хемија: Преглед и опште карактеристике елелената 1. и 2. групе П.С.

Драги ученици,

Данас сам се бавила испитивањем ваших другова у школи, па вам нисам у договореном року послала материјал за учење.

Погледајте ове две презентације, забележите основне појмове (налажење у природи, физичке и хемијске особине, најважнија једињења и примена у свакодневном животу) у вашим свескама.

Линк:https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1759700/620/ss2-xemija-17-cas-xemijska-svojstva-metala-1-grupe

 https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1777419/620/ss2-xemija-18-cas-xemijska-svojstva-metala-2-grupe-periodnog-sistema-elemenata

Пошто ускоро почиње распуст, желим да се лепо одморите, а о овим елементима дискутоваћемо у другом полугодишту.

Хвала на сарадњи!

Хемија: Структура супстанци

Одговорити на питања:

 • Дефиниши појам изотопа
 • Објасни грађу електронског омотача
 • Напише електронску конфигурацију атома: натријума, сумпора, брома и водоника
 • Шта је Енергија јонизације?
 • Дефиниши афинитет према електрону
 • Паулијев принцип искључења (дефиниција)
 • Хундово правило
 • Објасни настанак и тип везе између атома: а) литијума и кисеомика;    и   б) водоника и фосфора

Одговоре забележити у свеску и послати на:milena.nastavanadaljinu@gmail.com

Ученици који одговарају у школи потребно је да понесу свеску са белешкама и домаћим задацима. Поновити: Основне хемијске појмове и Структуру супстанци( обратити пажњу на горе наведена питања).

 

Хемија: Оксидо-редукциони процеси

 • Оксидациони број елемента може имати позитивну, негативну или нулту вредност. У хемијској формули се пише изнад симбола елемента арапским цифрама, са одговарајућим предзнаком
 • Оксидациони број елемената у слободном стању једнак је нули.
 • Оксидациони број елемената у јонским једињењима једнак је броју електрона које атоми отпуштају или примају
 • Оксидациони број елемената у ковалентним једињењима одређују се као замишљено наелектрисање које би њихови атоми имали у случају да електрони у потпуности пређу са атома мање на атом веће електронегативности.
 • Наставну јединицу можете погледати путем линка:

  или прочитати у вашем уџбенику (стр.111.)

 • Ученици који одговарају у школи потребно је да са собом понесу своју свеску у којој воде белешке и раде домаће задатке. Поновити: Хемијске симболе и формуле, Хемијске везе, Грађу атома, Диспрезне системе, Стехиометријска израчунавања, Брзина хемијске реакције Константа равнотеже, рН вредност ( основне појмове, дефиниције, појашњења)

Хемија: рН вредност

Одговорити на питања.

 • Дефиниши појам рН
 • Наведи индикаторе који мењају боју у базној средини
 • Какву ће боју имати фенол-фталеин у киселој средини
 • Какву срдину показује раствор рН вредности 6,70
 • Напиши образац за израчунавање рН вредности
 • Шта је универзални индикатор
 • Где се примењује одређивање рН вредности течности

Одговоре написати у свеску и проследити на: milena.nastavanadaljinu@gmail.com, одмах по завршетку часа ( до 13. часова)

Познавање робе: Хемијско и биолошко конзервисање

 

 

Хемијске методе конзервирања

 • Хемијске методе конзервирања представњају употребу хемијских препарата (неорганских и органских) – конзерванаса, који у одређеној концентрацији заустављају раст или потпуно уништавају микроорганизме.
 • Веће концентрације конзерванаса нису пожељне јер могу бити штетне по здравље и могу мењати органолептичка својства производа.
 • Могу довести до настанка канцера и мутација ембриона

Ваш задатак је, да уз помоћ уџбеника и интернета објасните биолошке методе конзервисања, забележите у свеску и пошаљете после завршетка часа на:

milena.nastavanadaljinu@gmail.com

Хемија: Хемијска равнотежа

Погледати предавање са часа РТСа, забележите кључне речи у свеску и проследите одмах после завршетка часа као доказ да сте пратили наставу.

https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/878//hemijska-kinetika-i-hemijska-revnoteza.html

Моја е маил адреса: milena.nastavanadaljinu@mail.com

Хемија: Елементи 14. групе П.С.Е.

Задаци:

 1. Како се мењају својства 14. групе П.С.Е.  са порастом атомског броја?
 2. У којим оксидационим стањима се могу наћи атоми елемената ове групе?
 3. Каква је разлика између воденог и генераторског гаса?
 4. Шра је по хемијском саставу растворно стакло?
 5. Набројити најважнија својства чистог олова

Питања се налазе у вашем уџбенику, одмах после наставне јединице – Олово

Одговоре послати на већ познату имејл адресу, одмах по завршетку часа.

Поздрав!