Engleski jezik 20. čas – II5 – Moneyless man (reading)

Dragi učenici,

ovaj čas obrađujemo tekst Moneyless man (Čovek bez novca) koji se nalazi u udžbeniku na stranama 76-77 Focus 2 – Moneyless man.

Sledeće reči i izraze iz teksta Moneyless man prepišite u svesku:

imagine – zamisliti

whole year – cela godina

cash – gotovina

manage – uspeti

find out – otkriti

give up (money)- odreći se (novca)

native land – domovina

degree – fakultetska diploma

dependent on something – zavisan od nečega

set up – osnovati

aim – cilj

knowledge – znanje

skill – veština

exchange – razmeniti

community- zajednica

a wood-fired stove – peć na drva

solar panel – solarna ploča

basics of life – osnovne životne stvari

shelter- sklonište

social life – društveni život

grow vegetables – gajiti povrće

own – sopstveni

pick fruit – brati voće

leaves – lišće

nuts – orašasti plodovi (walnut- orah, hazelnut – lešnik…)

bin- kanta za otpatke

electricity- struja

candle – sveća

borrow from – pozajmiti iz/od

solar-powered shower – tuš koji radi na sunčevu energiju

fennel seeds – seme komorača

push-ups – sklekovi

quote – citat

etitled – naslovljen

throw out – izbaciti

interior decor – uređenje enterijera

contaminate – zagaditi

A sada prelazimo na udžbenik:

  1. zadatak  – pročitajte i prevedite izreke vezane za novac. Sa kojom se (ne) slažete i zašto? Naravno, pokušajte da odgovorite na engleskom jeziku.
  2. zadatak – pročitajte tekst na str. 77 o čoveku koji je živeo 6 godina bez novca. Dok čitate, kliknite na sledeći link

    da biste slušali audio snimak tog teksta (pomoćiće vam da naučite da pravilno čitate).

  3. zadatak – u tekstu pronađite najmanje 6 promena koje je Bojl napravio u svom načinu života. Koje promene bi bile (ne)moguće za vas i zašto?
  4. zadatak – pročitajte ponovo tekst i napišite da li su rečenice od 1-6 tačne ili pogrešne.
  5. zadatak – pronađite reči ili izraze u tekstu koje odgovaraju definicijama 1-6.
  6. zadatak – dopunite rečenice tako da budu tačne za vas.
  7. zadatak – pročitajte tri kratka teksta ispod i zaokružite tačan odgovor A, B ili C za pitanja od 1-3.

WORD STORE 6E – u dodatku na kraju udžbenika na strani broj 13 dopunite frazalne glagole predlozima UP ili OUT (svi ti frazalni glagoli se nalaze u tekstu Moneyless man).