Engleski jezik 22. čas – II5 -Focus review 6 / Word store 6

Poštovani učenici,

ovaj i sledeći čas obnavljamo i vežbamo gradivo iz oblasti Unit 6 koju ćete imati za Prvi pismeni zadatak (datumi za pismeni su 08.12. i 15.12.).

Za Prvi pismeni zadatak ponovite sve što smo radili u udžbeniku na stranama broj 72,73, 74, 76, 77, 78, 82, Words store 6 iz dodatka na kraju udžbenika, a iz radne sveske strane 68, 69, 70, 74 i 79. Naravno, pogledajte i sve onlajn lekcije koje su objavljene na platformi škole za Unit 6.

Zadaci koje danas radimo se nalaze u udžbeniku na strani 82 Focus review 6.

  1. zadatak – dopunite rečenice rečima koje se odnose na različita zanimanja i rad. Prvo slovo je dato kao pomoć.
  2. zadatak – dopunite rečenice tako što ćete transformisati reč koja je data velikim slovima dodavanjem sufiksa da biste dobili odgovarajuću vrstu reči.
  3. zadatak – dopunite rečenice drugog kondicionala ispravnim glagolskim vremenima (Past Simple, Future II).
  4. zadatak – dopunite drugu rečenicu u svakom paru koristeći datu reč tako da ima isto značenje kao prva rečenica. Pored date reči morate još neku reč upotrebiti.
  5. zadatak – zaokružite ispravan odgovor da biste dopunili rečenice.
  6. zadatak – pročitajte tekst i popunite praznine tačnim odgovorima A, B ili C.

Rešenja: Focus 2 – Focus review 6

Dalje radimo zadatke koji se nalaze u dodatku na kraju udžbenika na strani 13. Word store 6.

WORD STORE 6A – dopunite kombinacije glagola WORK i različitih predloga kao što je prikazano u prvom primeru.

WORD STORE 6B – dopunite dijagram: levo se nalaze glagoli a desno treba da upišete izraze koji se mogu kombinovati sa tim glagolima (svi izrazi se nalaze u udžbeniku u tekstu na stranama 72-73 koje smo ranije radili).

WORD STORE 6c – reči koje se često mešaju – JOB (radno mesto) i WORK (posao, rad). Dopunite dijagram koristeći reči JOB i WORK.

WORD STORE 6D –  Dopunite dijagram rečima iz uokvrenog dela da biste dobili složene imenice koje su vezane za različita zanimanja.

WORD STORE 6E – Frazalni glagoli – za date definicije dopunite frazalne glagole predlozima koji nedostaju.

Rešenja: Word store 6 answer key

Sledeće frazalne glagole i izraze  prepišite u svesku:

Phrasal verbs:

find out – otkriti

give up – odustati, prekinuti (koristiti ili raditi nešto)

set up (a company) – osnovati (kompaniju)

sum up – sumirati

throw out – izbaciti, baciti

work out – rešiti

Collocations:

be well-paid – biti dobro plaćen

be badly paid – biti loše plaćen

be self-employed – raditi samostalno (za sebe)

earn – zaraditi

an average/high/low salary – prosečna/velika/mala plata

work flexible hours – imati promenljivo radno vreme

work long hours – imati dugo radno vreme

do shifts  – raditi u smenama

work overtime – raditi prekovremeno

work regular office hours – raditi u normalnom kancelarijskom vremenu

get/have/take a day off – dobiti/imati/uzeti slobodan dan

get /take / have a holiday – dobiti /uzeti /imati odmor