Engleski jezik 29. čas -II5 – Passive Voice

Драги ученици,

данас ћемо обрадити формирање пасивних реченица за времена Present Continuous, Present Perfect и Past Simple.

Oно што прво треба да се сетите из српској језика јесте шта су то пасивне реченице и када се користе.

У пасивним реченицама субјекат не врши радњу већ је трпи (радња се врши на њему) па се пасив зове и трпно стање.

English is spoken all over the world.    Engleski se govori širom sveta.

Субјекат ове пасивне реченице је ЕНГЛЕСКИ али он не врши радњу, већ то чине људи. Они се не помињу јер се подразумева да само људи могу да говоре.

Пасивне реченице користимо када вршилац радње није познат, када се подразумева или када није битан. Користи се у формалном говору и извештавању.

 

Формула за грађење глагола је следећа:

                                                                       BE               + Past Participle

Present Simple Passive:                          AM/ IS / ARE  + Past Participle

Present Perfect Passive:                HAVE / HAS BEEN + Past Participle

Past Simple Passive:                                 WAS/WERE + Past Participle

Past Participle или прошли партицип се гради на два начина: ако је глагол правилан додаје му се наставак -ED или -D, а ако је неправилан, користи се облик из 3. колоне листе неправилних глагола (158. страна у вашим уџбеницима или их можете погледати на следећем линку: https://www.gingersoftware.com/content/grammar-rules/verbs/list-of-irregular-verbs/ 

Cледеће реченице су пример како да претворите активне реченице у пасив за горе наведена глаголска времена Када претварате актив у пасив, објекат активне реченице постаје субјекат пасивне, а глагол из активног облика прелази у пасивни облик за дато време (погледајте изнад формуле BE + Past Participle)

Present Simple Active                          We publish  lectures every day.

Present Simple Passive                       Lectures are published every day.

 

Present Perfect Active:                     They have sold many books so far.

Present Perfect Passive:                    Many books have been sold so far.

 

Past Simple Active:                             Columbus discovered America.

Past Simple Passive:                           America was discovered by Columbus.

Молим да лекцију изнад препишете у свеске и да научите градиво.

Следеће што треба да урадите су задаци на страни 86 у уџбенику коју можете видети овде  Passive.

  1. задатак – одговорите на енглеском на питања од 1-3.
  2. задатак – прочитајте текст Поштена трговина (Fair trade) и подвуците све глаголе који су у пасиву.
  3. задатак – прочитајте граматичка објашњења везана за пасив.
  4. задатак – погледајте поново 2. задатак и допуните реченице у овом задатку пасивима који су у тексту Fair trade написани плавом бојом.
  5. задатак – у датом тексту о чоколади подвуците исправне глаголске облике.
  6. задатак – допуните реченице исправним пасивним обликом глагола – Past Simple, Present Simple или Present Perfect.

Када урадите задатке, решења проверите овде Focus 2 Passive answer key  и исправите оно што вам није тачно.