Građansko vaspitanje, Zašto bi trebalo da poznajemo Zakon o pristupu informacijama

Закон о слободном приступу информацијама донет је из неколико важних разлога.
Савремена демократска друштва почивају на идеји да је информација „кисеоник“ за
демократију и да јавност има оправдани интерес да зна о државним пословима.
Грађанин може делотворно да контролише рад државних органа и да одговорно
учествује у вршењу јавних послова и у процесу доношења одлука само ако су му
информације којима располажу државни органи доступне. Слободан приступ
информацијама којима располажу државни органи омогућава да грађани буду боље
информисани, а државни службеници одговорнији, што умањује ризик од злоупотребе
моћи и обезбеђује поштовање људских права и слобода;
Новинари и медији у демократском друштву, као уши и очи јавности, имају посебну
улогу контролора рада државних органа. Правила о доступности јавних информација
обезбеђују им услове за ефикасно прикупљање података о раду државних органа;
Напредна демократска друштва се препознају, између осталог, и по томе да ли су донела
закон о слободном приступу информацијама и да ли га ефикасно примењују. Усвајањем
овог закона, посланици Народне скупштине испунили су један од услова за чланство у
Савету Европе. Савет Европе је у фебруару 2002. године донео Препоруку државамачланицама о приступу јавним документима и тиме их позвао да својим прописима
заштите интерес појединца да делотворно контролише рад државних органа. Наш закон
се у највећој мери подудара са правним стандардима из Препоруке Савета Европе, а на
грађанима Србије је колико ће га ефикасно користити.